Regulamin udziału w Grze ŚwiatBestii
wersja z dnia 16.11.2015 r.

Niniejszy „Regulamin Gry ŚwiatBestii”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału i rejestracji („Rejestracja”) w grze ŚwiatBestii („Gra”) w sieci Orange, w sieci T-Mobile i w sieci Plus oraz zasady korzystania z serwisu społeczności graczy dostępnego pod adresem www.ŚwiatBestii.pl („Serwis”).Usługę świadczy:

  • Spółka pod firmą „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72) (zwana dalej „PTK Centertel”),

oraz

  • T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 29159, o kapitale zakładowym: 471.000.000 PLN, (NIP 526-10-40-567) (zwana dalej „T-Mobile Polska”),

oraz

  • POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 419430, kapitał zakładowy 3 510 300 000 zł, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968,

oraz

  • Spółka pod firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 951-21-20-077 i numerze REGON 015808609 o kapitale zakładowym wynoszącym 48.456.500 złotych,

zwane dalej „Operatorem”

przy współpracy ze Spółką pod firmą:

  • „Locon” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN (w pełni wpłacony), (NIP 852-10-13-334) (zwana dalej „Locon”),

zwane dalej łącznie „Organizatorami”.

 

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 • SMS –  Short Message System, system krótkich wiadomości tekstowych;
 • SMS MT- Short Messaging Service Mobile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS MT,
 • Sieć Orange w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10 a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72. Pojęcie „sieć Orange” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
 • Sieć T-Mobile w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-222, przy Al. Jerozolimskich 181, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 29159, NIP: 526-10-40-567, REGON: 011417295 o kapitale zakładowym: 471.000.000 PLN. Pojęcie „sieć T-Mobile” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
 • Sieć Plus w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 20908, NIP: 527-10-37-727 o kapitale zakładowym 3 510 300 000 zł. Pojęcie „sieć Plus” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
 • Sieć Play w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, NIP: 951-21-20-077 o kapitale zakładowym 48.456.500 PLN. Pojęcie „sieć Play” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
 • Aplikacja mobilna „ŚwiatBestii” stworzony i utrzymywany przez Locon Sp. z o.o. program działający na telefonie Klienta, umożliwiający wykonywanie wybranych komend do Gry jako alternatywa dla kanału SMS. Jeśli telefon Klienta wyposażony jest w odbiornik GPS aplikacja umożliwi dokładniejszą lokalizację w oparciu o technologię GPS.
 • APN – Access Point Name – nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych.
 • Subskrypcja – pakiet cykliczny w ramach którego pobierana jest opłata zgodnie z zapisami dla poszczególnych operatorów sieci komórkowych wyszczególnione w punktach: 30; 39; 56; 71 poniższego regulaminu. W ramach subskrypcji klientowi przysługują następujące bonusy: pakiet 200 żetonów; pakiet 30 kontaktów; pakiet 105 apteczek; pakiet 100 teleportacji, co 7 dni konto klienta jest automatycznie obciążane a bonusy wynikające w ramach aktywnej subskrypcji zostają odnowione na kolejny okres. W przypadku braku możliwości obciążenia konta klienta lub wyłączenia subskrypcji, wraz z zakończeniem cyklu rozliczeniowego bonusy nie podlegają odnowieniu. Niewykorzystane bonusy w ramach danego cyklu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejny okres.
 • GPS –  Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej obejmujący zasięgiem całą kulę ziemską.
 • WAP push – SMS z gotowym linkiem do strony WAP, z której można pobrać Aplikację mobilną ŚwiatBestii.

 

Informacje ogólne

 1. Gra dostępna jest dla wszystkich:
  • Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange, której operatorem jest PTK Centertel Sp. z o.o.,
  • Abonentów oraz Użytkowników sieci Era*, której operatorem jest T-Mobile Polska S.A.,
  • Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus, której operatorem jest Polkomtel Sp. z o.o.,
  • Abonentów oraz Użytkowników sieci Play, której operatorem jest P4 Sp. z o.o.

zwanych dalej „Klientami” lub „Graczami”, którzy zarejestrowali się w Grze.

* dotyczy abonentów: „T-Mobile”, „Mix”, „T-Mobile” oraz „Era Mix”.

Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie „Abonent T-Mobile” oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie:

(1) do dnia 4 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca 2009 r., Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez T-Mobile Polska S.A. z dnia 1 października 2003 (z późn. zm.) albo Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix obowiązującego od dnia 28 września 2009 r. albo

(2) od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r. albo Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r.

* oraz dotyczy abonentów: „Tak Tak – T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak”

Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie „Użytkownik Tak Tak – T-Mobile na kartę” oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej):

(1) do dnia 4 czerwca 2011 r., której warunki określa Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników obowiązujący od dnia 2 stycznia 2010 r. (z późn. zm.) albo

(2) do dnia 4 czerwca 2011, jeżeli umowa ta wykonywana jest na warunkach regulaminu wskazanego w pkt (3) albo

(3) od dnia 5 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak – T-Mobile na kartę obowiązującego od dnia 5 czerwca 2011 r.

 1. Organizatorzy świadczą usługę Gra ŚwiatBestii oraz prowadzą Serwis w zakresie istniejących możliwości technicznych.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie Gry oraz Serwisu w miarę pojawiania się nowych możliwości bądź ograniczeń technicznych.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany cech lub wartości liczbowych, związanych z Grą oraz z rozwojem postaci Gracza w Grze w trakcie Gry, bez podawania Klientom przyczyn, w dowolnym momencie trwania Gry.

Zasady udziału w Grze

 1. Gra polega na wysyłaniu za pomocą wiadomości SMS odpowiednich komend wyszczególnionych w Serwisie w zależności od posiadanego typu konta:

Dla kont Standard oraz VIP na numerach:

  • 8017 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • 80108 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • 8017 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus,
  • 8017 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play.

Dla konta Freemium (darmowego)

  • 81000 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange, Plus, T-Mobile Play.

 

Zakupu dodatków specjalnych do gry Gracze dokonują na numerach:

  • 7108 oraz 60204 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • 71108 oraz 7289 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • 7177 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus,
  • 7108 oraz 71108 oraz 60204 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play.

 

 1. Gra umożliwia wykonywanie wybranych komend za pomocą Aplikacji mobilnej ŚwiatBestii, z której Klienci mogą korzystać poprzez:
  • sieć Orange, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • sieć T-Mobile, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • sieć Plus, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus,
  • sieć Play, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play.

 

 1. Rejestracja do Gry polega na:
  1. zgłoszeniu chęci uczestnictwa poprzez wysłanie SMS-a z hasłem „BEAST”,
  2. wyborze rasy dla postaci Gracza poprzez wysłanie SMS-a z hasłem „CZLOWIEK” lub „WAMPIR” lub „WILKOLAK”,
  3. wyborze płci dla postaci Gracza poprzez wysłanie SMS-a z hasłem „K” (kobieta) lub „M” (mężczyzna),
  4. podaniu nazwy własnej (pseudonim lub inaczej „Nick”) pod jaką gracz chce występować w Grze poprzez wysłanie SMS-a z wybraną nazwą w treści na numerze:
   • 8017 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange (koszt SMS to 0 zł z VAT),
   • 80108 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile (koszt SMS to 0 zł z VAT),
   • 8017 dla Abonentów sieci Plus (koszt SMS to 0 zł z VAT),
   • 8017 dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play (koszt SMS to 0 zł z VAT).
  5. wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie telefonu komórkowego wraz z kartą SIM Gracza oraz:
   • udostępnienie przez PTK Centertel danych lokalizacyjnych do Locon, poprzez wysłanie SMS-a na numer 8007 z hasłem „ZGODA BW” (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
   • udostępnienie przez T-Mobile Polska danych lokalizacyjnych do Locon, poprzez wysłanie SMS-a na numer 80007 z hasłem „ZGODA” (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
   • P4 nie udostępnia danych lokalizacyjnych do Locon dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play.
   • W przypadku Abonentów sieci Plus na wyrażeniu wyraźnej i dobrowolnej zgody na lokalizowanie telefonu komórkowego wraz z kartą SIM Gracza (poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści „ZGODA”  na numer 8013 (koszt SMS to 0 zł z VAT), oraz potwierdzeniu zgody na lokalizowanie telefonu komórkowego wraz z kartą SIM Gracza (poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści „TAK”  na numer 8013 (koszt SMS to 0 zł z VAT),
 1. Zakończenie działań opisanych w punkcie 7 Regulaminu Gry ŚwiatBestii, tj. ukończenie procesu Rejestracji do Gry przez Klienta jest równoznaczne
  • z akceptacją niniejszego Regulaminu
  • z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych lokalizacyjnych przez:
   • PTK Centertel (ustalanie położenia geograficznego) udostępnionej przez PTK Centertel karty SIM dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
   • T-Mobile Polska (ustalanie położenia geograficznego) udostępnionej przez T-Mobile Polska karty SIM dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
   • Polkomtel (ustalanie położenia geograficznego) udostępnionej przez Polkomtel karty SIM dla Abonentów sieci Plus
  • z wyrażeniem zgody na przekazywanie danych lokalizacyjnych do Locon  i ich przetwarzania przez Locon na potrzeby realizacji Gry oraz Serwisu przez;
   • PTK Centertel dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
   • T-Mobile Polska dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • Polkomtel dla Abonentów sieci Plus przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych i treści SMS wysyłanych przez Klienta w toku działania Gry w zakresie niezbędnym do obsługi Gry oraz Serwisu.
 1. Polkomtel będzie przetwarzać Dane o lokalizacji, o których mowa w punkcie 8 Regulaminu, w tym przekaże Locon dane o lokalizacji wskazujące  położenie geograficzne karty SIM, działającej w sieci Plus, której dotyczy zgoda Klienta wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Usługi w okresie 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu.
 2. W celu aktywacji Aplikacji mobilnej ŚwiatBestii należy wysłać SMS o treści: APLIKACJA na numer:
  • 8017 (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • 80108 (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • 8017 (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus,
  • 8017 (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play.

W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość WAP push z linkiem do miejsca, z którego będzie mógł za pomocą:

  • sieci Orange, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • sieci T-Mobile, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • sieci Plus, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus,
  • sieci Play, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play

pobrać Aplikację mobilną ŚwiatBestii. Aplikację można także pobrać otwierając w przeglądarce na telefonie adres: www.ŚwiatBestii.pl/pobierz

 1. Dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange przy pobieraniu aplikacji mobilnej ŚwiatBestii przez APN Internet oraz APN WAP naliczana jest opłata za zainicjowanie sesji transmisji danych zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług, jednakże pobranie Aplikacji i dalsze z niej korzystanie będzie już pozbawione dodatkowych opłat za transmisję danych GPRS.
 2. Dla Abonentów oraz Użytkowników:
  • sieci T-Mobile
  • sieci Plus
  • sieci Play

za pobieranie aplikacji mobilnej ŚwiatBestii oraz dalsze z niej korzystanie przez APN Internet oraz APN WAP naliczana jest opłata za transmisję danych GPRS zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług.

 1. Niezaakceptowanie przez Klienta któregokolwiek z etapów procesu instalacji Aplikacji, o której mowa w punktach 9-11 niniejszego Regulaminu, skutkuje anulowaniem instalacji, bez możliwości jej uruchomienia. Nie zwalnia to jednak Klienta z już poniesionych opłat za wysłanie SMS czy transmisję GPRS.
 2. W skład Serwisu udostępnionego pod adresem www.ŚwiatBestii.pl wchodzą strony ogólnodostępne (dostępne zarówno dla zarejestrowanych jak i dla niezarejestrowanych Klientów) oraz strony wymagające logowania (tylko dla zarejestrowanych Klientów).
 3. Poprzez zakończenie działań opisanych w punkcie 7 Regulaminu Gry ŚwiatBestii, tj. przez ukończenie procesu Rejestracji do Gry, Klient otrzymuje w wiadomości SMS hasło dostępowe do Serwisu oraz Aplikacji mobilnej ŚwiatBestii.
 4. Numer telefonu oraz adres e-mail wykorzystany przez Klienta w Grze i Serwisie nie może być wykorzystany do Rejestracji do Gry i Serwisu przez innego Klienta.
 5. Ponadto Klient dokonując Rejestracji do Gry wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą wiadomości SMS, wiadomości w Aplikacji mobilnej ŚwiatBestii oraz e-mail informacji o wydarzeniach związanych bezpośrednio z Grą tj. dot. promocji, konkursów, wydarzeń oraz wprowadzanych zmian w Grze. Zgodę tę można wyłączyć w Serwisie.
 6. Klienci, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych lokalizacyjnych udostępnionych im przez:
  • PTK Centertel, kart SIM dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • T-Mobile Polska, kart SIM dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile
  • Polkomtel, kart SIM dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus

mogą w każdym momencie wycofać zgodę poprzez wysłanie SMS-a na numer:

  • 8007 z hasłem „KONIEC BW” (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • 80007 z hasłem „USUN” (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • 8013 z hasłem „USUN” (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lokalizacyjnych jest równoznaczne z wycofaniem zgody na przekazywanie danych lokalizacyjnych przez:

  • PTK Centertel dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • T-Mobile Polska dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • Polkomtel dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus.

do Locon.

 1. Rezygnacja z udziału w Grze przez Klienta jest możliwa za pośrednictwem SMS o treści „USUN” wysłanego na numer:
  • 8017 (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • 80108 (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • 8017 (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus,
  • 8017 (koszt SMS to 0 zł z VAT) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play

przy czym, po usunięciu konta Klient powinien:

  • usunąć także zgodę na lokalizację swojej karty SIM zgodnie z działaniem opisanym w punkcie 17 niniejszego Regulaminu.
  • w przypadku posiadania aktywnej Subskrypcji, anulować ją, zgodnie z działaniem opisanym:
   • punkcie 43 niniejszego Regulaminu, jeśli Klient jest Abonentem lub Użytkownikiem sieci T-Mobile;
   • punkcie 35 niniejszego Regulaminu, jeśli Klient jest Abonentem lub Użytkownikiem sieci Orange.
   • punkcie 61 niniejszego Regulaminu, jeśli Klient jest Abonentem lub Użytkownikiem sieci Plus.
   • punkcie 73 niniejszego Regulaminu, jeśli Klient jest Abonentem lub Użytkownikiem sieci Play.

Opłaty

 1. Opłata za wysyłanie wiadomości SMS:
  • dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange:
   • na numer 8007 wynosi 0 zł netto (0 zł brutto / z VAT);
   • na numer 8017 wynosi 0 zł netto (0 zł brutto / z VAT);
   • na numer 81000 wynosi 0,10 zł netto (0,12 zł brutto / z VAT);
   • na numer 7108 wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto / z VAT);
   • opłata za SMS aktywujący na numer 60204 zgodnie z cennikiem opłat, obowiązującym danego Abonenta bądź użytkownika sieci Orange, na podstawie właściwego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
  • dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile:
   • na numer 80007 wynosi 0 zł netto (0 zł brutto / z VAT);
   • na numer 80108 wynosi 0 zł netto (0 zł brutto / z VAT);
   • na numer 81000 wynosi 0,10 zł netto (0,12 zł brutto / z VAT);
   • na numer 71108 wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto / z VAT);
   • na numer 7289 wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto / z VAT);
  • dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus:
   • na numer 8013 wynosi 0 zł netto (0 zł brutto / z VAT);
   • na numer 8017 wynosi 0 zł netto (0 zł brutto / z VAT);
   • na numer 60210 wynosi 0 zł netto (0 zł brutto / z VAT);
   • na numer 81000 wynosi 0,10 zł netto (0,12 zł brutto / z VAT);
   • na numer 7177 wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto / z VAT);
  • dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play:
   • na numer 8017 wynosi 0 zł netto (0 zł brutto / z VAT);
   • opłata za SMS na numer 60204 zgodnie z cennikiem opłat, obowiązującym danego Abonenta bądź Użytkownika sieci Play, na podstawie właściwego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych;
   • na numer 7108 wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto / z VAT);
   • na numerze 71108 wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto / z VAT);
 2. Za wysyłanie wiadomości SMS w ramach Rejestracji do Gry nie jest pobierana opłata.
 3. Aby móc wysyłać SMS-y oraz wykonywać komendy z Aplikacji mobilnej ŚwiatBestii (nie będące wiadomościami rejestracji oraz komunikacji między graczami):
  • Gracz posiadający telefon w sieci Orange musi wykupić żetony SMS na numerze 7108 i / lub 60204. Wysyłając SMS o treści „KUP” na numer 7108 Gracz otrzymuje 50 żetonów SMS, które może wykorzystać na numerze 8017. Sposób zakupu żetonów na numerze 60204 opisano w punktach 27-38 niniejszego Regulaminu,
  • Gracz posiadający telefon w sieci T-Mobile musi wykupić żetony SMS na numerze 71108 i / lub 7289. Wysyłając SMS o treści „KUP” na numer 71108 Gracz otrzymuje 50 żetonów SMS, które może wykorzystać na numerze 80108. Sposób zakupu komend na numerze 7289 opisano w punktach 39-45 niniejszego Regulaminu,
  • Gracz posiadający telefon w sieci Plus musi wykupić komendy SMS na numerze 7177 i / lub 60210. Wysyłając SMS o treści „KUP” na numer 7177 Gracz otrzymuje 50 komend SMS, które może wykorzystać na numerze 8017. Sposób zakupu komend na numerze 60210 opisano w punktach 54-61 niniejszego Regulaminu.
  • Gracz posiadający telefon w sieci Play musi wykupić żetony SMS na numerze 7108 i / lub 71108 i / lub 60204. Wysyłając SMS o treści „KUP” na numer 7108 oraz 71108 Gracz otrzymuje 75 żetonów SMS, które może wykorzystać na numerze 8017. Sposób zakupu żetonów na numerze 60204 opisano wpunktach 62-76 niniejszego Regulaminu.
 4. Poprzez zakończenie działań opisanych w punkcie 7 Regulaminu Gry ŚwiatBestii, tj. przez ukończenie procesu Rejestracji do Gry, Klient otrzymuje 25 (dwadzieścia pięć) darmowych żetonów SMS na zapoznanie się z komendami dostępnymi w Grze. W przypadku rezygnacji z Gry zgodnie z działaniem opisanym w punkcie 18 niniejszego Regulaminu i ponownej rejestracji zgodnie z punktem 7 niniejszego Regulaminu w czasie krótszymi niż 7 dni, Klient otrzyma 5 (pięć) żetonów SMS.
 5. Po wyczerpaniu limitu, o którym mowa w punkcie 22 niniejszego Regulaminu gra jest możliwa po zakupieniu dodatkowych żetonów SMS zgodnie z punktem 21 niniejszego Regulaminu.
 6. Dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange transmisja danych pobieranych przez Aplikację mobilną ŚwiatBestii jest wliczona w cenę żetonów do Gry.
 7. Dla Abonentów oraz Użytkowników:
  • sieci T-Mobile
  • sieci Plus
  • sieci Play

transmisja danych przesyłanych przez Aplikację mobilną ŚwiatBestii rozliczana jest zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług.

 1. Transmisja danych przesyłanych przez Aplikację mobilną ŚwiatBestii w roamingu rozliczana jest zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług.

Subskrypcja dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange

 1. Poprzez aktywację Subskrypcji w Grze ŚwiatBestii Klient otrzymuje raz w tygodniu pulę 200-stu żetonów do gry do wykorzystania w danym cyklu na darmowym numerze 8017 (koszt jednej puli 200 SMS-ów wynosi 2,46 zł z VAT).
 2. Aby aktywować Subskrypcję należy wysłać na numer 60204 SMS-a z hasłem: BW (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora PTK Centertel, obowiązującym danego Abonenta bądź użytkownika sieci Orange, na podstawie właściwego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych).
 3. Aktywować Subskrypcję mogą tylko Abonenci oraz Użytkownicy sieci Orange, którzy nie mają założonej blokady SMS MT (dalej „Blokada”). Abonent lub Użytkownik, który ma założoną Blokadę w sytuacji próby aktywacji Subskrypcji otrzyma w odpowiedzi SMS informujący o niemożliwości aktywacji Subskrypcji. Każdy Abonent lub Użytkownik może zlecić zdjęcie Blokady, takie zlecenie może być złożone wyłącznie za pomocą Orange on-line lub kontaktu z Orange Biurem Obsługi Klienta, po dokonaniu autoryzacji. Brak aktywacji Usługi nie powoduje anulowania opłaty za SMS aktywacyjny.
 4. Po aktywacji Subskrypcji raz w tygodniu o godzinie 10.00, Klient otrzyma wiadomość SMS MT z informującą o otrzymaniu puli 200-stu żetonów do gry.
 5. Warunkiem skorzystania z Subskrypcji jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
 6. Pula żetonów do gry zostanie dodana tylko wtedy, kiedy Klient odbierze Premium SMS MT informujący o jej przyznaniu.
 7. Klient płaci 2,46 zł z VAT tylko za Premium SMS MT doręczone w ramach aktywowanej Subskrypcji.
 8. Klient przystępując do Subskrypcji wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS MT w terminach wskazanych w punkcie 30 niniejszego Regulaminu.
 9. W celu wyłączenia Subskrypcji, należy wysłać SMS o treści: „STOP BW” na numer 60204 (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora PTK Centertel, obowiązującym danego Abonenta bądź użytkownika sieci Orange, na podstawie właściwego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych).
 10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Subskrypcję może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu Klienta zamawiającego lub dezaktywującego Subskrypcję.
 11. Opłaty za korzystanie z Subskrypcji pobierane są przez PTK Centertel.
 12. Szczegółowy opis usług typu SMS MT reguluje „Regulamin SMS PR MT ” Przychodzący SMS Specjalny” 

Subskrypcja dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile

 1. Poprzez aktywację Subskrypcji w Grze ŚwiatBestii, Klient otrzymuje raz na tydzień pulę 200 żetonów do wykorzystania w ciągu jednego cyklu w grze. Koszt jednej puli to 2,46 zł z VAT (2 zł bez VAT).
 2. Aktywacja Subskrypcji odbywa się poprzez wysłanie SMS o treści „BS” na numer 7289 (koszt SMS to 2,46 zł z VAT, tj. 2 zł bez VAT).
 3. Po upływie 7 dni okresu Subskrypcji zostanie ona automatycznie przedłużona.
 4. Przed zakończeniem Subskrypcji gracz otrzyma komunikat SMS zawierający warunki przedłużenia w tym wysokość opłaty za przedłużenie oraz dostęp do komendy anulowania.
 5. Anulowanie Subskrypcji odbywa się poprzez SMS o treści „BS NIE” wysyłany na numer 8089 (kosz SMS to 0 zł z VAT). Anulowanie skutkuje od nowego cyklu Subskrypcji. Anulowanie Subskrypcji nie skutkuje więc zwrotem należności za niewykorzystany okres trwania Subskrypcji.
 6. Dostawca ma prawo uniemożliwić korzystanie z Subskrypcji w przypadku:
  • Zawieszenia możliwości inicjowania połączeń wychodzących z powodu opóźnienia Gracza, będącego abonentem sieci Era, z zapłatą należnych kwot, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów, lub Regulaminem MIX lub Regulaminem TT,
  • Zawieszenia możliwości inicjowania połączeń wychodzących z powodu opóźnienia Gracza, będącego abonentem systemu Era Mix, z zapłatą należnych kwot, zgodnie z Warunkami Oferty Era Mix,
  • Wyczerpania konta Gracza, który jest Abonentem systemu Era Mix lub użytkownikiem systemu Tak Tak w sieci T-Mobile i Heyah w taki sposób, że pozostała na nim kwota jest mniejsza od ceny subskrypcji.
 7. W momencie zakupu płatnej subskrypcji Klient automatycznie dezaktywuje subskrypcję oferowaną bezpłatnie.

Oferta promocyjna dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile

 1. Do skorzystania z oferty promocyjnej uprawnieni są posiadacze kart SIM działających w sieci T-Mobile Polska S.A.
 2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest aktywacja Subskrypcji oferowanej bezpłatnie. Klient aktywuje usługę poprzez wysłanie SMS o treści: „BS” na numer 8089 (koszt SMS to 0 zł z VAT).
 3. W ramach promocji Klient otrzymuje 100 darmowych żetonów do gry na okres 3 dni.
 4. Po zakończeniu okresu promocyjnego Subskrypcja oferowana bezpłatnie przechodzi automatycznie w Subskrypcję płatną, jeżeli Klient nie dokona dezaktywacji Subskrypcji zgodnie z opisem w punkcie 51. Przed zakończeniem Subskrypcji oferowanej bezpłatnie Klient otrzyma komunikat SMS zawierający warunki przedłużenia w tym wysokość opłaty za przedłużenie oraz dostęp do komendy anulowania.
 5. Dla subskrypcji oferowanej bezpłatnie, która przeszła w subskrypcję oferowaną płatnie obowiązują zasady opisane w punktach 39-45 niniejszego Regulaminu.
 6. Anulowanie Subskrypcji oferowanej bezpłatnie odbywa się poprzez SMS o treści „BS NIE” wysyłany na numer 8089 (kosz SMS to 0 zł z VAT).
 7. W przypadku anulowania Subskrypcji oferowanej bezpłatnie oraz Subskrypcji oferowanej płatnie po przejściu z Subskrypcji oferowanej bezpłatnie ponowna aktywacja Subskrypcji promocyjnej jest możliwa dopiero po upływie okresu karencji wynoszącego 90 dni od dnia, w którym Subskrypcja została anulowana.
 8. Klient już posiadający aktywną Subskrypcję oferowaną płatnie, nie może w czasie jej obowiązywania włączyć Subskrypcji promocyjnej (oferowanej bezpłatnie) przez cały czas obowiązywania Subskrypcji płatnej.

Subskrypcja (Pakiet 200 żetonów) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus

 1. W celu aktywacji Pakietu 200 żetonów Klient musi wysłać z numeru telefonu w sieci Plus, dla którego ma być uruchomiony Pakiet, wiadomość SMS o treści „START BS” pod numer 60210 („Wiadomość SMS Aktywująca Pakiet”). Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Pakiet Klient otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Uruchomienie Pakietu. Z tytułu wysłania lub otrzymania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym punkcie, nie jest pobierana opłata, z zastrzeżeniem punktu 57 niniejszego Regulaminu.
 2. W ramach aktywnego Pakietu, po otrzymaniu przez Klienta Wiadomości SMS Potwierdzającej Uruchomienie Pakietu, do Klienta zostanie wysłana pierwsza Wiadomość SMS od razu po Uruchomieniu Pakietu, a następne Wiadomości SMS będą wysyłane raz w tygodniu (minimum co 168 godzin).
 3. Z zastrzeżeniem punktu 57 niniejszego Regulaminu, z tytułu korzystania z Pakietu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą Wiadomość w kwocie 2 zł netto (2,46 zł brutto / z VAT), w momencie jej otrzymania. W ramach promocji, w przypadku gdy Klient po raz pierwszy aktywuje Pakiet, nie zostanie obciążony opłatą (z zastrzeżeniem punktu 57 niniejszego Regulaminu), za wysłanie do Klienta jednej Wiadomości promocyjnej.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta z Pakietu w roamingu, Klient niezależnie od opłaty za Wiadomość, o której mowa w punkcie 56 niniejszego Regulaminu ponosi opłatę za wysłanie Wiadomości SMS zgodnie z posiadaną przez Klienta taryfą.
 5. Klient, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Pakietu w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Pakiet w sposób opisany w punkcie 61 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku Klientów będących użytkownikami usług przedpłaconych (Simplus, MixPlus, Sami Swoi, 36.6), warunkiem korzystania z Pakietu jest posiadanie dodatniej wartości konta, w rozumieniu odpowiednich regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, w wysokości umożliwiającej pobranie opłaty za Wiadomość, opisaną w punkcie 56 niniejszego Regulaminu oraz opłat, o których mowa w punkcie 57 niniejszego Regulaminu o ile Klient będzie korzystał z Pakietu w roamingu. W przypadku, gdy wartość konta użytkownika usługi przedpłaconej jest mniejsza niż opłata za kolejne Wiadomości, podjęte zostaną – w odstępach ok. 24 godzinnych – trzy kolejne próby obciążenia tego konta ww. opłatą. Jeżeli żadna z prób, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie skuteczna Serwis zostanie automatycznie dezaktywowany.
 7. Z zastrzeżeniem punktu 59 niniejszego Regulaminu, na rzecz Klienta, który dokonał aktywacji Pakietu będzie on świadczony do momentu jego dezaktywacji przez Klienta. Powyższe oznacza, że do Klienta będą wysyłane kolejne Wiadomości i pobierane będą za nie opłaty, przy czym w przypadku Klienta, o którym mowa wpunkcie 59 niniejszego Regulaminu, wysyłanie kolejnej Wiadomości nastąpi dopiero po obciążeniu jego konta opłatą za tę Wiadomość, zgodnie z punktem 56 i 57 niniejszego Regulaminu.
 8. W celu dezaktywacji Pakietu należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji Pakietu, wiadomość SMS o treści „BS NIE” pod numer 60210 („Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet”). Wysłanie komendy dezaktywującej Pakiet powoduje dezaktywację Pakietu ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez Polkomtel, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym Polkomtel. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet Klient otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Dezaktywację Pakietu. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym punkcie, nie jest pobierana opłata, z zastrzeżeniem punktu 57 niniejszego Regulaminu.

Subskrypcja (Pakiet 200 żetonów) dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play świadczona na podstawie „Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS / MMS Specjalny”

 1. Klient może uruchomić „Subskrypcję Pakietu 200 żetonów” (zwaną dalej Subskrypcją), która dodaje do konta Gracza pulę 200 żetonów.
 2. Każdy Klient, który przystępuje do korzystania z Subskrypcji poprzez dokonanie aktywacji Subskrypcji przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz warunki Oferty Promocyjnej Usługi Przychodzący SMS/ MMS Specjalny.
 3. Po dokonaniu aktywacji Subskrypcji Klient będzie otrzymywał jednego Przychodzącego SMS-a Specjalnego co 7 dni, który spowoduje dodanie do konta Klienta 200 żetonów do gry.
 4. Naliczanie opłaty za przysłany Przychodzący SMS Specjalny nastąpi po doręczeniu Przychodzącego SMS-a Specjalnego na telefon Klienta.
 5. Aktywacja Subskrypcji następuje poprzez wysłanie SMS-a na numer 60204 o treści: START BW.
 6. Subskrypcja obejmuje fazę bezpłatną i fazę płatną. Po dokonaniu aktywacji Subskrypcji Klient rozpoczyna fazę bezpłatną, chyba że korzystał z tej fazy w ciągu ostatnich 90 dni. W czasie trwania fazy bezpłatnej Klient nie ponosi opłat za korzystanie z Subskrypcji (nie otrzymuje Przychodzących SMS-ów Specjalnych). Po zakończeniu fazy bezpłatnej Klient otrzymuje Przychodzący SMS Specjalny, kolejne Przychodzące SMS-y Specjalne Klient otrzymuje co 7 dni.
 7. Czas trwania fazy bezpłatnej wynosi 7 dni. W czasie tej fazy Klient otrzyma jednorazowo 200 żetonów.
 8. Aktywacja Subskrypcji nie jest możliwa w roamingu międzynarodowym.
 9. Opłata za wysłanie SMS-a aktywującego Subskrypcję jest równa opłacie za SMS standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zgodna z Cennikiem oferty, z której korzysta Klient.
 10. Wysokość opłaty za pojedynczy Przychodzący SMS Specjalny, za który Klient otrzymuje 200 żetonów do gry na 7 dni, dostarczony na Telefon Klienta w ramach Subskrypcji wynosi 2 zł netto (2,46 zł z VAT).
 11. Opłaty za Przychodzące SMS-y Specjalne, które nie zostaną doręczone na Telefon Klienta nie będą naliczane.
 12. Klient może dezaktywować Subskrypcję poprzez SMS-a na numer 60204 o treści STOP BW.
 13. Dezaktywacja Subskrypcji nie jest możliwa w roamingu międzynarodowym.
 14. Opłata za wysłanie SMS-a dezaktywującego Subskrypcję jest równa opłacie za SMS standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zgodna z Cennikiem oferty, z której korzysta Klient.
 15. Po dezaktywacji Subskrypcji, Klient może uruchomić ją ponownie na zasadach opisanych w punkcie 66 niniejszego Regulaminu.

Zobowiązania Klienta

 1. Klienci zobowiązują się do nie używania w ramach Gry, Serwisu i korzystania z forum dyskusyjnego Serwisu, Nick-ów i zwrotów uznawanych za wulgarne, nieprzyzwoite, obraźliwe oraz elementów, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, przy czym do oceny charakteru takich elementów zastosowanie będą miały przepisy ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. (Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 1114 z późniejszymi zmianami).
 2. Klienci zobowiązują się do powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz działań mogących negatywnie wpłynąć na stabilność systemów informatycznych, a także na jakość usług świadczonych przez Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania korzystania z Gry oraz Serwisu i zablokowania dostępu do Gry oraz Serwisu Klientowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

Zakres odpowiedzialności Organizatorów

 1. PTK Centertel dołoży najwyższych starań, aby wszelkie dane osobowe Klientów niezbędne do udziału w Grze, dokonania i rozliczenia Klienta z opłaty za wysłanie SMS na potrzeby Gry i Serwisu były przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym i były przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. T-Mobile Polska dołoży najwyższych starań, aby wszelkie dane osobowe Klientów niezbędne do udziału w Grze, dokonania i rozliczenia Klienta z opłaty za wysłanie SMS na potrzeby Gry i Serwisu były przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym i były przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Polkomtel dołoży najwyższych starań, aby wszelkie dane osobowe Klientów niezbędne do udziału w Grze, dokonania i rozliczenia Klienta z opłaty za wysłanie SMS na potrzeby Gry i Serwisu były przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym i były przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. P4 dołoży najwyższych starań, aby wszelkie dane osobowe Klientów niezbędne do udziału w Grze, dokonania i rozliczenia Klienta z opłaty za wysłanie SMS na potrzeby Gry i Serwisu były przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym i były przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Locon zobowiązuje się usunąć w możliwie najszybszym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu infrastruktury technicznej uniemożliwiające lub utrudniające udział w Grze oraz korzystanie z Serwisu.
 6. Locon zastrzega możliwość wystąpienia przerw w obsłudze komunikatów SMS, wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu oraz Gry lub innych przyczyn niezależnych od Locon.
 7. Operatorzy świadczą usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości technicznych.
 8. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  • ewentualne szkody poniesione przez Klienta mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Gry i Serwisu;
  • sposób korzystania z Gry oraz Serwisu przez Klientów;
  • jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku uczestnictwa Gracza w Grze lub korzystania z Serwisu, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim;
  • przerwy w działaniu infrastruktury technicznej uniemożliwiającej Grę oraz korzystanie z Serwisu, spowodowane koniecznością konserwacji, naprawy lub innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatorów;
  • wykorzystanie danych Klienta przez osobę nieuprawnioną na skutek wejścia przez nią w posiadanie Nick-a Klienta i jego hasła dostępu do Serwisu;
  • niedostarczenie zwrotnej wiadomości SMS w przypadku, gdy Klient będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem czasu ważności wiadomości;
  • obciążenia stacji nadawczej, warunki atmosferyczne lub wszelkie inne niezależne od Operatorów zdarzenia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają transmisję danych.

Pomoc i reklamacje

 1. PTK Centertel rozpatruje reklamacje wyłącznie związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.
 2. T-Mobile Polska rozpatruje reklamacje wyłącznie związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.
 3. Polkomtel rozpatruje reklamacje wyłącznie związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.
 4. P4 rozpatruje reklamacje wyłącznie związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.
 5. Locon dołoży należytych starań dla zapewnienia szybkiego i nieograniczonego dostępu do Gry oraz Serwisu. Locon zastrzega jednak, że nie można wykluczyć wystąpienia problemów z uzyskaniem dostępu do Gry oraz Serwisu, wynikłych wskutek siły wyższej lub innych podobnych nieoczekiwanych okoliczności, którym Locon nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi wraz ze szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Locon na adres Locon Sp. z o.o., Ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja do Gry ŚwiatBestii” lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@locon.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 91 887 10 01 (numer stacjonarny w strefie szczecińskiej dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30).
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Klienci zostaną powiadomieni:
  1. W przypadku złożenia reklamacji drogą mailową ” Klienci otrzymają odpowiedź z rozpatrzeniem reklamacji drogą mailową;
  2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty ” Klienci otrzymają odpowiedź z rozpatrzeniem reklamacji listem poleconym;
  3. W przypadku złożenia reklamacji drogą telefoniczną ” Klienci otrzymają odpowiedź z rozpatrzeniem reklamacji drogą telefoniczną;
 7. Locon rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o rozstrzygnięciu zachowując formę określoną w punkcie 76 niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na łamach Serwisu.
 2. Gra oraz Serwis i ich poszczególne elementy stanowią przedmiot praw autorskich Organizatorów i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania Gry lub Serwisu, kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) w Serwisie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany zyskują moc obowiązującą od momentu ich udostępnienia w Serwisie.
 4. Organizatorzy zastrzegają, że w Serwisie bądź w oprogramowaniu Serwisu mogą występować rozwiązania wymagające określonych konfiguracji przeglądarek internetowych.
 5. Klient ma możliwość korzystania z Aplikacji mobilnej ŚwiatBestii tylko:
  • w sieci Orange, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • w sieci T-Mobile, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • w sieci Plus, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus,
  • w sieci Play, dla Abonentów oraz Użytkownik sieci Play.

za pomocą telefonu komórkowego pozwalającego na uruchomienie aplikacji JAVA zgodnych z MIDP 2.0 oraz CLDC 1.1 i o rozmiarze powyżej 250KB.

 1. Z Aplikacji mobilnej ŚwiatBestii można korzystać, używając publicznego APN Internet oraz APN WAP.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania działania Gry w każdym czasie, bez podania przyczyn, nie ogranicza to jednak odpowiedzialności Organizatorów za realizację już przyjętych zleceń (tj. SMS-ów, które zostały prawidłowo wysłane i za które użytkownik został obciążony opłatą).
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez:
  • PTK Centertel, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Orange,
  • T-Mobile Polska, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci T-Mobile,
  • Polkomtel, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus.
  • P4, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Play.

 

 

Regulamin promocji usługi „ŚwiatBestii” – pierwszy tydzień gratis (dla klientów Orange)

obowiązuje od 11 kwietnia 2011r. do odwołania

 

 1. Promocja „ŚwiatBestii pierwszy tydzień gratis” to promocja dostępna dla wszystkich Abonentów sieci Orange, zarówno abonentów ofert na abonament jak i ofert na kartę.
 2. W ramach Promocji Abonenci spełniający warunek z pkt 1 otrzymują możliwość skorzystania z usługi ŚwiatBestii (zwanej dalej: „Usługą”) z darmowym pierwszym tygodniem, uprawniającym do skorzystania z 200 żetonów do gry. Pozostałe warunki usługi „ŚwiatBestii” pozostają bez zmian ” zgodnie z Regulaminem usługi „ŚwiatBestii” dostępnej na www.ŚwiatBestii.pl.

 

Jak włączyć

 1. W okresie od dnia 11 kwietnia 2011 r. do odwołania, abonent może włączyć usługę „ŚwiatBestii” poprzez wysłanie SMS o treści BW na nr 60204. Koszt wysłania sms zg. z planem taryfowym. Po wysłaniu SMS-a usługa zostanie mu aktywowana na tydzień gratis.

 

Ile to kosztuje

 1. Po zakończeniu okresu, na jaki został przyznany Rabat w ramach Promocji, opłata za dalsze korzystanie z Usługi jest zgodna z regulaminem usługi ŚwiatBestii i wyniesie 2,46 zł (2 zł bez VAT) tygodniowo.
 2. Po zapisaniu się do Promocji klient zostanie poinformowany o opłatach w okresie płatnym oraz dostępie do komendy rezygnacji w dwóch przychodzących wiadomościach SMS z numeru INFO60204. Treść SMS-a jaki otrzyma Abonent informującego o opłatach: „Witamy w usłudze ŚwiatBestii. Opłata za każdego Przychodzącego SMS Specjalnego to 2,46 PLN brutto. Otrzymasz jednego SMSa tygodniowo.” Treść SMS-a jaki otrzyma Abonent informującego o możliwości rezygnacji z Promocji: „Jeśli chcesz wyłączyć usługę ŚwiatBestii wyślij SMS o treści STOP BW na numer 60204.”.
 3. Po wykorzystaniu żetonów w ramach gratisu opłata za żetony jest zgodna z opłatą określoną w Regulaminie Usługi ŚwiatBestii.

 

Jak wyłączyć

 1. Abonenci, którym promocyjna usługa ŚwiatBestii zostanie włączona mogą w każdej chwili z niej zrezygnować wysyłając SMS-a o treści STOP BW na numer 60204 (koszt SMS zgodnego z planem taryfowym).
 2. Usługa jest wyłączana wszystkim Użytkownikom którzy wyślą SMS-a zgodnie z pkt 5.
 3. Z promocji można skorzystać tylko raz.
 4. Promocja może być w każdym czasie zmieniona, co nie powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych przed wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji.
 5. „Sieć Orange” oznacza sieć o nazwie Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedzibą: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, wpisana do KRS XII Wydział Gospodarczy ” Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, kapitał zakładowy 2.690.501.964,00 PLN, NIP 527-020-68-72. Pojęcie „sieć Orange” nie obejmuje połączeń na numery przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi w oparciu o sieć, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. (operatorzy wirtualni).

Regulamin kont „VIP na warunkach promocyjnych” dla posiadaczy limitowanych Starterów Orange BeastWorld

obowiązuje od 3 czerwca 2013r. do odwołania

 

 1. Możliwość aktywacji „kont VIP na warunkach promocyjnych” posiadają jedynie Klienci, którzy zakupili specjalnie oznaczone zestawy Startowe Orange i wysłali SMSa o treści START BW EXTRA pod bezpłatny numer 60204.
 2. Abonenci spełniający warunek z pkt 1 otrzymują możliwość skorzystania z usługi ŚwiatBestii na zasadach opisanych w „Regulaminie Promocji Gry Lokalizacyjnej BeastWorld dedykowanej do specjalnie oznaczonych zestawów startowych”, dostępnym na http://beastworld.pl/starter-orange oraz Regulaminem usługi „ŚwiatBestii” dostępnej na http://beastworld.pl/.
 3. Klient, aby zachować „konto VIP na warunkach promocyjnych”, powinien:
  – zapewnić odpowiednią ilość środków na koncie, która umożliwi po darmowym okresie 4 tygodni pobranie opłaty za korzystanie z Gry „ŚwiatBestii” z dodatkowymi gratisami
 4. Klient straci uprawnienia „konta VIP na warunkach promocyjnych” jeśli:
  – wyłączy subskrypcję płatną*
  – straci subskrypcję płątną z powodu niewystarczającej ilości środków na koncie*
  – aktywuje konto STANDARD*
  – przeniesie istniejącą postać na numer ze specjalnie oznaczonego zestawu Startowego Orange**
  – przeniesie postać z aktywnym „kontem VIP na warunkach promocyjnych” na inny numer

*ponowna próba aktywacji „konta VIP na warunkach promocyjnych” spowoduje aktywację konta STANDARD.
**”Konta VIP na warunkach promocyjnych” aktywne są tylko dla postaci utworzonych na konkretnym numerze ze specjalnie oznaczonego zestawu Startowego Orange

 

 

 

Locon

Wszystkie wymienione tu znaki towarowe należą do swoich odpowiednich wlascicieli.
2012 Locon Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.